> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Spraye>Smar do łańcucha Motul C3 Off Road aerozol 400 ml

Smar do łańcucha Motul C3 Off Road aerozol 400 ml

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu piątek 28.12.2018
55,70 Zł
46,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Smar do łańcucha Motul C3 Off Road aerozol 400 ml

Motul Chain Lube Off Road to uniwersalny środek do smarowania wszystkich rodzajów łańcuchów motocyklowych - motocrossowych, szosowych i innych, używanych poza szosą.

Zalety:
Jest przeznaczony do wszystkich rodzajów łańcuchów włącznie z O-RING i X-RING ogniwami. Jest zabarwiony do żółta, tym pokazuje miejsca, gdzie potrzebni jest dodatkowa aplikacja. Wydłuża żywotność łańcucha tym, że obniża tarcie i odpiera cząsteczki piasku i gliny. Dlatego jest polecany do warunków terenowych - motocross, enduro i trial.

Opakowanie: 400ml

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

  

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer siedem
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Smar do łańcucha Motul C3 Off Road aerozol 400 ml

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Spraye