W święta 5 i 6 lipca wszystkie nasze sklepy będą otwarte. 

W święta 5 i 6 lipca wszystkie nasze sklepy będą otwarte. 

Środek czyszczący Motul Moto Wash Plus 100 ml

Kod produktu: MOTMOTOWASHPL100ML

Środek czyszczący Motul Moto Wash Plus 100 ml
Tento produkt je
dlouhodobě nedostupný

Środek czyszczący Motul Moto Wash Plus 100 ml

Skuteczny koncentrat do czyszczenia motocykla w formie żelu.


Zalety:
Biodegradowalny środek czyszczący i rozpuszczalny do wszystkich powierzchni zabrudzonych, usuwa smar, proch, błoto, owady itp.. Schnie bez pozostawiania śladów i pozostawia antykorozyjny film ochronny, który chroni lakierowane i chromowane części. Chroni środowisko. pojemnik zawiera rozpryskiwacz.

Pojemność: 0,1l

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
EUH208 Zawiera METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Uwaga:
H301 Działa toksycznie po połknięciu. 
H301 + H311 Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Alternatywy

Znalazłeś lepszą cenę?

Jak na to?

* w ten sposób wskazane pola są wymagane

Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy zapisać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, wyrażasz swoją zgodę. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. W porządku