Spray Motul Carbu Clean

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu w poniedziałek 28.5.2018
31,50 Zł
26,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Spray Motul Carbu Clean

Motul Carbu Clean preparat czyszczący do części gaźników motocyklowych.

Zalety:
Czyści i zapobiega osadzaniu brudu, utrzymuje wtryskiwacze w czystości, stabilizuje wolnobieg i poprawia całkowicie funkcje silnika .

Opakowanie: 400ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć rece po użyciu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P350 W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Uwaga:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer jedna
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane