> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Środki czyszczące>Spray do pielęgnacji plastików MOTUL E9 Wash Wax

Spray do pielęgnacji plastików MOTUL E9 Wash Wax

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu piątek 28.12.2018
30,30 Zł
25,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Spray do pielęgnacji plastików MOTUL E9 Wash Wax

Wielofunkcjonalny środek czyszczący do motocykla i akcesoriów. Czyści powierzchnie pojazdów. Po naniesienu można zasychający film wypolerować, a tym osiągnąć błyszczącej powierzchni odpornej na wode i zabrudzenia. Usuwa tłuste plamy i zabrudzenia bez użycia wody i pozostawia na powierzchni wysoki połysk.

Opakowanie: 400ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Uwaga:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer osiem
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Spray do pielęgnacji plastików MOTUL E9 Wash Wax

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Środki czyszczące