> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Spraye>Smar do łańcucha Motul C2+ Road Plus aerozol 400 ml

Smar do łańcucha Motul C2+ Road Plus aerozol 400 ml

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu czwartek 20.12.2018
55,60 Zł
46,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Smar do łańcucha Motul C2+ Road Plus aerozol 400 ml

- biały smar specjalnie wyprodukowany do smarowania lańcuchów wszystkich motocykli szosowych i gokartów: nadaje się do łańcuchów z O-Ring, X-Ring, Z-Ring
- zostaje przyczepny przy wysokich prędkościach
- 1. Bardzo nizka odporność obrotów dla większej mocy. 
- 2. Przedłuża żywotność łańcucha obniżeniem tarcia, odporny na wodę, sól i chroni przed korozją. Przyczepny i nieklejący smar
- odporność na zużycie i ekstremne ciśnienie
- przed smarowaniem wyczyścić łańcuch przy pomocy MOTUL Chain Clean
- wstrząsnąć i nanieść za pomocą rurki po całej długości łańcucha
- zostawić zaschnąć

Pojemność: 400ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa - Ogólne:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa - Prewencja:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa - Reakcje:

P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P331 NIE wywoływać wymiotów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa - Przechowywanie:
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F).

 

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer cztery
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Smar do łańcucha Motul C2+ Road Plus aerozol 400 ml

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Spraye