MOTUL Fuel System Clean moto 200ML

MOTUL Fuel System Clean moto 200ML
1/1

Najpierw proszę wybrać wariant.

Na stanie - Możesz mieć w domu w środę 18.12.2019
E-shop Dobrá Praha Říčany Praha Vrbovka
59,50 Zł
49,20 Zł bez VAT
- +
Opis

Fuel system clean moto to dodatek do paliwa służący do kompleksowego wyczyszczenia systemu paliwowego motocykla.

Zalety:

Wyczyści przestrzeń spalania, gaźnik lub urządzenie wtryskiwania i usunie zkondenzowaną wode ze zbiornika paliwowego. Jakościowe dodatki chronią w tym procesie system tak, aby nie dochodziło do niepożądanego tarcia albo opotrzebowania pod wpływem rozpuszczonych cząstek. Regularne stosowanie preparatu zwiększa moc silnika i obniża spalanie paliwa.

Opakowanie: 200ml

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H312 + H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Warunki bezpieczeństwa:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.


O marce MOTUL

Amerykański producent specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości olejów i smarów nie tylko do motocykli.

 


Pozostałe produkty marki MOTUL

Alternatywy
Możemy jeszcze doradzić? Zapytaj nas.
* w ten sposób wskazane pola są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Znalazłeś lepszą cenę?
* w ten sposób wskazane pola są wymagane Jak to zrobić
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Motozem.pl
Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. W porządku