Motul Air Filter Clean 5L

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu piątek 25.1.2019
149,70 Zł
123,70 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Motul Air Filter Clean 5L

Specjalnie wyprodukowany do czyszczenia wszystkich rodzajów piankowych filtrów powietrza. MOTUL Air Filter Clean efektywnie usuwa proch, błoto, piasek lub olej dla lepszego wytworzenia mieszanki paliwa. W porównaniu do benzyny dany produkt filtr nie zkręci i nie zostawi go twardym.

Zawiera petrolej, hydro treated heavy


Pojemność: 5l

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Uwaga:
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

 

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer cztery
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Motul Air Filter Clean 5L

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Środki czyszczące