Aerozol do smarowania łańcucha Motul C2 Road 400ML - II. jakość

Kod produktu: MOT102981II

Aerozol do smarowania łańcucha Motul C2 Road 400ML - II. jakość
Tento produkt je
dlouhodobě nedostupný

Alternatywy

Aerozol do smarowania łańcucha Motul C2 Road 400ML - II. jakość

Obniżka z powodu brakującego wieczka.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.bezbarwny smar specjalnie wyprodukowany do smarowania lańcuchów wszystkich motocykli szosowych i gokartów: nadaje się do łańcuchów z O-Ring, X-Ring, Z-Ring.
zostaje przyczepny przy wysokich prędkościach.
1. Bardzo nizka odporność obrotów dla większej mocy.
2. Przedłuża żywotność łańcucha obniżeniem tarcia, odporny na wodę, sól i chroni przed korozją. Przyczepny i nieklejący smar.
odporność na zużycie i ekstremne ciśnienie.
przed smarowaniem wyczyścić łańcuch przy pomocy MOTUL Chain Clean.
wstrząsnąć i nanieść za pomocą rurki po całej długości łańcucha .
zostawić zaschnąć.
Pojemność:400ML

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

   

Znalazłeś lepszą cenę?

Jak na to?

* w ten sposób wskazane pola są wymagane

Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy zapisać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, wyrażasz swoją zgodę. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. W porządku